ISCF in RMCHS

RAMON MAGSAYSAY CUBAO HIGH SCHOOL

Grade 7 Students in Ramon Magsaysay Cubao High School reciting their memory verse.

“Adam sinned, and that sin brought death into the world. Now everyone has sinned, and so everyone must die.” -Romans 5:12

 

PINATIGIL NI JESUS ANG UNOS (Jesus Calms the Storm)
Mateo 8:23-27; Lucas 8:22-25

35Kinagabiha’y sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, “Tumawid tayo sa ibayo.” 36Kaya’t iniwan nila ang mga tao, at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. 37Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka, anupa’t halos mapuno ito ng tubig. 38Si Jesus nama’y nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. “Guro,” anila, “di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo!” 39Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, “Tigil!” At sinabi sa dagat, “Tumahimik ka!” Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. 40Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, “Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?” 41Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas, at nagsabi sa isa’t isa, “Sino nga kaya ito, at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?”

 

 

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: